GR EN
Testing your way to safety
Αρχική σελίδα > Νέα > Τρώγονται τα ληγμένα τρόφιμα;
19/10/2012
Τρώγονται τα ληγμένα τρόφιμα;

Το παραπάνω ερώτημα αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες. Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των πελατών των εργαστηρίων Tsakalidis Analysis&Testing παραθέτουμε απλώς τα δεδομένα.
 
Ήδη από το 1989 έχει καθοριστεί η τύχη των τροφίμων με την αγορανομική διάταξη 14/89. Οι σχετικές διατάξεις δεν άλλαξαν κατά τις ενδιάμεσες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις της συγκεκριμένης αγορανομικής διάταξης, τα έτη 2005 και 2009. Έτσι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1388, 13 Ιουλίου 2009, Απόφαση Αριθμ Α2-3391 αναφέρονται:
 
Αρθρο 31
Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας
1. Στις προσυσκευασίες των τροφίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και η “ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης.
2. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους, πρέπει δε να γράφεται με ανάλογα συμπληρούμενη τη φράση:
−“ανάλωση κατά προτίμηση πριν από…”, εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται και η ημέρα.
–“ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…”, εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
Εντούτοις για τρόφιμα των οποίων
−η διατηρησιμότητα είναι μικρότερη από 3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα.
−η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους.
….
6. Α) Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση “ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.” Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση.
• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.
Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
Β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.
Γ) Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.
Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε και κατά οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.
 
 
Αρθρο 32
Χρονολογία ανάλωσης
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 36, στα παρακάτω ευαλλοίωτα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πρέπει να αναγράφεται η “ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ”, δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία μπορούν αυτά να αναλωθούν:
• Γιαούρτη
• Επιδόρπια με βάση το γάλα
• Κρέμα, ρυζόγαλο
• Κρέμα γάλακτος
• Ζύμη αρτοποιίας
• Εδέσματα, όπως σαλάτες διαφόρων ειδών, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, τζατζίκι κ.λπ.
• Αρτος και αρτοσκευάσματα
2. Η χρονολογία ανάλωσης δηλώνεται με την ένδειξη της ημέρας και του μήνα και γράφεται με τη φράση “ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ…”, συμπληρούμενη είτε από την ίδια τη χρονολογία είτε με παραπομπή στο σημείο όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται.
Η παραπάνω ένδειξη θα αναγράφεται σε εμφανές μέρος ευδιάκριτα και ανεξίτηλα και στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου.
Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.
3. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε, όπως και η έκθεση για πώληση και η πώληση τροφίμου του οποίου έχει παρέλθει η
χρονολογία ανάλωσης.
4. Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.
Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε που κατά οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.
 
 
Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζει στην νομοθεσία που να δικαιολογεί τον θόρυβο που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.
 
Θεωρούμε ότι καμία σοβαρή επιχείρηση τροφίμων δεν θέλει να σκοτώσει τους πελάτες της ή έστω να εμπλακεί το όνομά της σε κάποιο σοβαρό διατροφικό επεισόδιο, γιατί αυτό αυτόματα θα οδηγούσε και στο κλείσιμό της. Εάν ωστόσο υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που ορίζουν αυθαίρετα ημερομηνίες διατηρησιμότητας των προϊόντων τους, είναι σαν να παίζουν ρώσικη ρουλέτα!
 
Στα εργαστήρια Tsakalidis Analysis&Testing είμαστε σε θέση, σε συνεργασία με την εταιρεία σας, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πειραματικό πρωτόκολλο για την εκτίμηση ή την επιβεβαίωση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω μελέτη, θα σας επιτρέψουν να καθορίσετε τον χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος σας με βάση επιστημονικά δεδομένα και θα αποτελέσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για την ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών.